Projecten

Impactanalyse Ruimtelijk Instrumentarium – Waterschap Rijn en IJssel

Wat betekent de nieuwe normering voor het ruimtelijk instrumentarium (legger, keur, beleidsregels en algemene regels) en de praktijk van de vergunningverlening? Dat was de vraag die Waterschap Rijn en IJssel aan DIJK53 voorlegde.

Wij zijn gestart met het interviews en een landelijke enquête om de dilemma’s en beschikbare kennis helder te krijgen. Daarnaast heeft DIJK53 het juridisch kader (Waterwet en Omgevingswet) onderzocht. Vervolgens is kwantitatief in beeld gebracht in hoeverre de nieuwe normen de leggerzones beïnvloeden. Ook hebben we in een aantal werkplaatsen met vergunningverleners, beleidsadviseurs, juristen en dijkspecialisten van het waterschap de urgentie voor het treffen van maatregelen in beeld gebracht. Ons advies hebben we voorgelegd aan het management en is opgevolgd.

Projectleiding Wettelijke Beoordeling – Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland beoordeelt tot en met 2022 ruim 200 kilometer primaire waterkering. Een team van specialisten werkt aan de beoordeling. DIJK53 verzorgt de projectleiding en is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging en de beoordeling van een aantal faalmechanismen. Met het waterschap hebben we vanaf 2017 een beoordelingsteam en werkwijze opgebouwd waarbij het principe van ‘lerend beoordelen’ centraal staat.

Nadere analyse grasbekleding HWBP project Zwolle Olst – Waterschap Drents Overijsselse Delta

De primaire waterkering tussen Zwolle en Olst is afgekeurd. Daarom is een dijkversterkingsproject in voorbereiding. De belangrijkste oorzaak voor het niet voldoen van de grasbekleding is de zandige ondergrond, die de golfbelasting niet goed kan weerstaan. Tegelijk wil Waterschap Drents Overijsselse Delta de bijzondere, bloemrijke dijken behouden. DIJK53 is gevraagd om in beeld te brengen wat de bijdrage van bloemrijke dijken is aan de erosiebestendigheid.

Quick Scan versterkingsopgave – Waterschap Zuiderzeeland

Welke versterkingsopgave kunnen we verwachten en wat betekent dat voor onze organisatie? Deze vraag stelde Waterschap Zuiderzeeland aan DIJK53. In samenwerking met een ander adviesbureau en specialisten van het waterschap brengen we -vooruitlopend op de resultaten van de wettelijke beoordeling- de  versterkingsopgave in beeld. We houden daarbij expliciet rekening met onzekerheden in het beoordelingsinstrumentarium. De resultaten vertalen we naar strategische adviezen aan management en bestuur.

Technisch management POV Vecht – Waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen

De primaire waterkeringen langs Overijsselse Vecht voldoen niet aan de normen. In de Project Overstijgende Verkenning Vecht (POV Vecht) hebben waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen onderzocht of maatregelen in het stroomgebied van de Vecht kunnen bijdragen aan het verkleinen de versterkingsopgave. Het onderzoek toont aan dat systeemmaatregelen effectief zijn.

Wij hebben het technisch management van deze  POV verzorgd. Daarbij hebben we een intensief proces van onderzoeken, reviews en expertsessies met o.a. Deltares, Rijkswaterstaat-WVL, KNMI, Kennisplatform Risicobenadering (KPR), Provincie Overijssel en HWBP doorlopen. Dit heeft geleid tot breed inhoudelijk draagvlak voor de onderzoeksresultaten.

Variantenstudie multifunctionele dijk Zwarte Waterzone – BEMOG projectontwikkeling

BEMOG Projectontwikkeling ontwikkelt in de gemeente Zwolle langs het Zwarte Water buitendijkse woningen. Direct aangrenzend aan deze locatie bereidt het Waterschap Drents Overijsselse Delta de versterking van de primaire waterkering voor in het project Stadsdijken. De meekoppelkans die zich hier voordoet wil BEMOG graag benutten door de voor de woningen benodigde parkeervoorzieningen te integreren in het dijkontwerp. DIJK53 ontwerpt voor BEMOG mogelijke varianten en onderzoekt samen met het waterschap, de gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel de kansrijkheid.

Klimaatadaptatie en Waterveiligheid – Gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle wil bestaande en nieuwe ontwikkelprojecten in de stad klimaatadaptief en waterveilig uitvoeren. In dat kader ontwikkelden we voor de gemeente in nauwe samenwerking met diverse partijen verschillende producten:

  • Ambitiedocument waterveilig & klimaatbestendig ontwikkelen Weezenlanden Noord. Het document omvat een integrale visie op het watersysteem en waterveiligheid en beschrijft de functionele eisen voor de ontwikkeling.
  • Programma van eisen buitendijks ontwikkelen Zwarte Waterzone. Het programma van eisen beschrijft hoe en onder welke voorwaarden de buitendijkse ontwikkeling van de Zwarte Waterzone klimaatbestendig en waterrobuust kan vormkrijgen.
  • Ontwikkelperspectieven waterrobuuste structuur Vechtpoort 2030. De perspectieven zijn input voor de dialoog over een klimaatadaptieve gebiedsontwikkeling (Omgevingsvisie) en de meekoppelkansen met het HWBP.
  • Subsidievoorstellen programma IJssel-Vechtdelta. We hebben verschillende innovatieve concepten voor het waterrobuust en klimaatbestendig uitvoeren van lopende projecten uitgewerkt. De aangevraagde subsidies zijn toegekend.